Bor Maen Kong Khou Gun


Artist: Boxer
Song: Bor Maen Kong Khou Gun


ຈາກກັນແຫຼະດີແລ້ວ
ເລື່ອງລາວເກົ່າໆ ກໍ່ລືມມັນໄປສາ
ລົບຄໍາວ່າຮັກຄໍາວ່າຄິດເຖິງ
ອອກຈາກຄວາມຊົງຈຳ
ໄປຈາກກັນ
ຈົ່ງບິນກັບໄປສູ່ຟາກຟ້າທີ່ເດີມ
ທີ່ເຈົ້າເຄີຍລອຍລົງມາ ເຖີດໜາ

* ກ້ອນຫີນກອງທອງບໍ່ແມ່ນຂອງຄູ່ກັນ
ຄົນຂອງສະຫວັນຢ່າລົງມາພື້ນດິນ
ຄຳວ່າຮັກແທ້ທີ່ມອບໃຫ້ຂ້ອຍຂອບໃຈ
ແຕ່ຢ່າໃຫ້ເສດຫີນ

ກ້ອນຫີນທີ່ຖືກຄົນຢຽບຢ້ຳ
ແຕ່ເປັນຫຍັງເຈົ້າຢາກເກັບມັນໄວ້
ສະຫວັນກວ້າງໃຫຍ່
ມີເທບຫຼາຍອົງຖ້າໃຫ້ເຈົ້າຈັບຈອງ
ເຈົ້າກັບບໍ່ຕ້ອງການ
ທິດາສວຍງາມລອຍລົງມາຈາກຟ້າ
ເກັບຫີນຢູ່ໃນບໍ່ໜອງ

(*)
ເລື່ອງລາວຄວາມຮັກຂອງເຮົາ
ມັນຄົງຈະບໍ່ດີຢ່າງເຂົາ
ຍິ່ງກວ່ານິຍາຍນ້ຳເນົ່າ
ເຈົ້າຢ່າຫຼົດລົງມາໃຫ້ຈົມດິນ

ບໍ່ຢາກໄປຢູ່ທີ່ສູງປານນັ້ນ
ຢ້ານມື້ທີ່ຕ້ອງຕົກລົງມາ
ຈະບໍ່ເຫຼືອຄ່າຂອງການເປັນຫີນ
ຢ້ານເປັນສິ່ງແຕກສະຫຼາຍ
ແຕກກະຈາຍທົ່ວພື້ນດິນ
ເຈົ້າຄວນຈະເຂົ້າໃຈ

ສິ່ງທີ່ເຫັນມັນເປັນພຽງພາບລວງຕາ
ວັນເວລາຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າເຂົ້າໃຈ
ມັນບໍ່ມີສິ່ງໃດທີ່ເຈົ້າໝາຍປອງ
ຈະບໍ່ລືມຄວາມຮັກທີ່ເຄີຍໃຫ້ກັນ
ຄວາມຜູກພັນຂອງເຮົາໃນຕອນນັ້ນ
ຄວາມຮູ້ສຶກດີໆຈົນເຖິງຕອນນີ້
ຢາກບອກວ່າຂອບໃຈ

JARK GUN LAE DEE LEO
LEUANG LAO KAO KAO KOR LEUM MUN PAI SA
LOP KUM WA HUK KUM WA KID THERNG
ORK JARK KUAM SONG JUM
PAI JARK GUN
JONG BIN GUB PAI SU FARK FAR THI DERM
THI JAO KEUY LOI LONG MA THERD NAH

GON HIN GONG THONG BO MAN KONG KHU GUN
KON KONG SA VAN YA LONG MA PEUN DIN
KUM WA HUK THAE THI MOB HAI KHOI KOP JAI
TAE YA HAI SED HIN

GON HIN THI THEUK KON YIEP YUM
TAE PEN YUNG JAO YARK GEP MUN WAI
SA WUN GUANG YAI
ME THEP LAI ONG THA HAI JAO JUP JONG
JAO GUB BO TONG GARN
THI DA SUAI NGARM LOI LONG MA JARK FAH

GEP HIN YU NAI BO NONG
LEUANG LAO KUAM HUK KONG HAO
MUN KONG JA BO DEE YARNG KAO 
YING GUA NEE YAIY NAM NAO
JAO YA LOD LONG MA HAI JOM DIN

BOR YARK PAI YOO TEE SOON PARN NUN
YARN MEU TEE TONG TOK LONG MA
JA BOR LEUA KHA KONG GARN PEN HIN
YARN PEN SING TAEK SA LAIY
TAEK GA JAI TUA PEUN DIN
JAO KHUAN JA KHAO JAI

SING TEE HEN MUN PEN PIENG PARB LUANG TAR
WUN WELA JA HET HAI JAO KHAO JAI
MUN BOR MEE SING DAI TEE JAO MAIY PONG
JA BOR LEUM KHUAM HUK TEE KEUAY HAI GUN
KHUAM POOK PUN KONG HAO NAI TORN NUN
KHUAM HOU SEUK DEE DEE JON TERNG TORN NEE
YARK BOK WA KHOB JAI