pieng gub ma

Artist: Nam Tao
Song: Pieng Gub Ma
ແລະແລ້ວ ຮັກທີ່ມີກໍ່ຈົບລົງ
ມັນຄົງເປັນອີກຄັ້ງທີ່ເຮົາຕ້ອງເສຍໃຈ
ມີຮັກມາເທົ່າໃດ ຕ້ອງເສຍໃຈຕ້ອງເສົ້າ
ເພາະຄວາມຮັກຂອງເຮົາບໍ່ເຄີຍຈະເພື່ອໃຈ

ແລະແລ້ວເຂົາກໍ່ຄົງຕ້ອງຈາກໄປ
ຖີ້ມໄຫວ້ພຽງຄວາມຊໍ້າ ຄວາມອ້າງວ້ງໃນຫົວໃຈ
ຄວາມຮັກທີ່ມີມັນເປັນພຽງຝັນໄປ
ໄດ້ແຕ່ບອກໃຈຕົວເອງວ່າເຂົາຕ້ອງກັບມາ

ຢາກຍອນເວລາກັບໄປ ເຖິງຄວາມຮັກທີ່ມີໃນວັນນັ້ນ
ເຖິງຈະຍາວເທົ່າໃດ ຈະດົນເທົ່າ
ກໍ່ຈະຄອຍເພື່ອເຈົ້າກັບມາ

ກັບມາໄດ້ຫຼືບໍ່ ກັບມາຮັກກັນອີກຄັ້ງ
ຫາກວ່າໃຈເຈົ້າຍັງ ເໝືອນຄົນເກົ່າທີ່ເຄີຍຮັກກັນ
ພຽງໃຫ້ໂອກາດອີກຄັ້ງ ຢາກໃຫ້ມັນເປັນເໝືອນວັນເກົ່າ
ເພາະໃຈຕອນນີ້ ມັນມີແຕ່ເຈົ້າພຽງຜູ້ດຽວໃນຫົວໃຈ

ຄວາມຮັກທີ່ເຮົາເຄີຍມີ ຂ້ອຍຈະຈຳເອົາໄຫ້ວ
ຈະບໍ່ລືມສັນຍາທີ່ໃຫ້ ຈະກັບມາ ຮັກກັນອີກຄັ້ງ