Thursday, June 30, 2011

New Rock Band 'Fresh'


Here comes a new rock band who goes by the name of 'Fresh' signed under also a newly made entertainment company known as 'Lao Larnxang Entertainment'. 

The band consists of 5 members of which includes Long, Doh, Te, Tom and Ley as the lead vocalist. We aren't quite sure what the title of the song is as it is not clearly stated in the video. You can listen to the single below. 


 Fresh 
Lao Larnxang Entertainment 


ຈຸດຈົບຂອງຄວາມເສຍໃຈຄືມີນ້ຳຕາ
ແຕ່ວັນເວລາຈະຊ່ວຍບັນເທົາຫົວໃຈ
ຊີວິດມັນຍັງມີວັນຕໍ່ໄປສະເໝີ ໃຫ້ວັນຫວານມັນເປັນພຽງຝັນໄປ

ຄວາມຮັກໃນຊ່ວງເວລາດັ່ງລົມທີ່ຜັດ
ເໝື່ອນກັບເມື່ອວານວັນນີ້ວັນຕໍ່ໄປ
ນ້ຳຕາທີ່ເຄີຍໄຫຼຫຼິ້ນ ຢຸດມັນເອົາໄວ້ ພໍເທົ່ານີ້

ພຽງຢູ່ກັບວັນນີ້ ກັບສິ່ງທີ່ເປັນໄປ
ບໍ່ເຫັນຈະຕ້ອງແຄອັນໃດໃຫ້ວຸ້ນ​ວາຍ​
ຂໍພຽງໃຈສະຫຼາຍແຕ່ຍັງມີລົມຫາຍໃຈ
ຄິດໄປກໍ່ບໍ່ຊ່ວຍອັນໃດ
ຍັງມີວັນດີໆ ເຝົ້າລໍເຝົ້າຄອຍເຈົ້າສະເໝີ

ວັນທີ່ຫົວໃຈໄດ້ທຳຕາມຝັນ
ວັນທີ່ທ້ອງຟ້າສົດໃສສວຍງາມ
ຄວາມຮັກຍັງຄົງຢູ່ແລະວັນນີ້ເຈົ້າຕ້ອງຢູ່
ປ່ອຍໃຫ້ວັນຫວານມັນກາຍເປັນພຽງຝັນໄປ

0 comments:

Please keep all comments clean! No swearing is allowed. Keep all comments on topic! Do not put politics into the conversation.

Thank you.