Tuesday, August 23, 2011

'Tarng Hua Jai' by Boxer


Rock band Boxer has released a new single onto Lao radios called 'Tarng Hua Jai'. Their  previous single was released at the beginning of this year called 'Bor maen korng khu gun'. 

The song is about realizing how wrong it was of him to have left his girlfriend. He feels that he has taken the wrong path because the path he has chosen has nothing but loneliness in it. 

You can listen to their new single below of a lyric video created by Lao Pride Records. 

Boxer
Tarng Hua Jai | ທາງຫົວໃຈ
Lao Pride Records


Lyrics:
ຈາກກັນແລ້ວທີ່ຮັກ ບໍ່ມີເຮົາສອງຄົນອີກຕໍ່ໄປ
ຍ່າງໄປຕາມເສັ້ນທາງ ທີ່ຕົວເອງເລືອກທີ່ຈະໄປ
ຕາມທາງຂອງໃຜຂອງມັນ

ຖະໜົນສາຍນີ້ງຽບເຫງົາເຫຼືອເກີນ ຍ່າງຈົນສຸດທາງມີແຕ່ເຮົາຄົນດຽວ
ແລ້ວກໍ່ຈຶ່ງເຂົ້າໃຈຍາມທີ່ບໍ່ມີໃຜ ຍ່າງອອກຈາກຫົວໃຈ ທີ່ມີແຕ່ຄວາມອົບອຸ່ນ
ມັນກໍ່ເລີຍເປັນທຸກ ເຫງົາຄົນດຽວແບບນີ້ ມີທາງດີໆແຕ່ກັບຍ່າງໜີ

ຂ້ອຍເລືອກທາງຜິດແລ້ວທີ່ຂ້ອຍຍ່າງໜີ ຂໍໂທດຄຳນີ້ຊາເກີນໄປຫຼືບໍ່
ແຕ່ຄຳວ່າບໍ່ກ້າເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຍິ່ງຫ່າງອອກໄປ
ສຸດທ້າຍໄລ່ຕາມຫົວໃຈຂອງເຈົ້າບໍ່ທັນ

ທາງທີ່ເຈົ້າຈະໄປຄົງຈະດີເຫຼືອເກີນທີ່ຮັກ
ມີຄົນຕັ້ງຫຼາຍພາກັນຍ່າງເຂົ້າມາ ເຈົ້າຄົງມີຄວາມສຸກກັບຄົນທີ່ດີໆ
ບໍ່ຄິດຈະຍ່າງໜີ ບໍ່ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າເສຍໃຈ 
ຂ້ອຍຢາກຈະຂ້າມໄປຫົນທາງຝັ່ງນັ້ນ
ເຮັດໃຫ້ທາງຂອງເຮົາຕໍ່ກັນອີກຄັ້ງ 

ຂ້ອຍມັນສົມຄວາມຕາຍ ທຳຮ້າຍຈິດໃຈຄົນທີ່ຮັກເຮົາຈິງ
ແຕ່ຕອນນີ້ຢາກສ້າງທາງຂອງເຮົາ ເຖິງມັນຈະຢູ່ຄົນລະຟ້າ
ຈັບມາຕໍ່ກັນ ໃຫ້ມັນມີເຮົາອີກຄັ້ງ

ກົດເກນຂອງເສັ້ນຂະໜານ ດັ່ງທາງຂອງເຮົາ ຄົງເຫຼືອພຽງວັນເກົ່າໆ
ຂ້ອຍຄົງບໍ່ມີຫົນທາງ ຕາມຫົວໃຈເຈົ້າໃຫ້ທັນ