gun lae gun

Artist: Temple Guys
Song: Gun Lae Gun
ຮັກທີ່ມີວັນນີ້ພໍໃຈແລ້ວ ບໍ່ຕ້ອງເວົ້າຕ້ອງເລົ່າວ່າຮັກຈິງ
ບໍ່ຕ້ອງຢ້ານຕ້ອງກົວໃຜຍາດຊິງ
ເມື່ອເຮົານັ້ນມີຮັກຈິງຢູ່ໃນຫົວໃຈ

ທີ່ຜ່ານມາຮູ້ດີພິສຸດແລ້ວ
ມີແຕຄວາມຈິງໃຈຫວ່ງໃຍກັນ
ຍິ່ງຈະນານນັບວັນ ກໍ່ຍິ່ງຮັກ
ບໍ່ເຄີຍທີ່ຈະຜັນແປປ່ຽນໃຈ
ຫມັ້ນຄົງຢູ່ໃນຮັກດຽວ ຕະຫລອດໄປ

ກໍ່ເມື່ອເຮົາມີກັນແລະກັນສອງຄົນ
ຢູ່ບົນຫົນທາງໆຂອງຫົວໃຈ ທີ່ສົດໃສ
ເມື່ອມີໃຜຄົນໃດໄດ້ເຈີທຸກໄພ
ອີກຄົນຢູ່ຂ້າງກາຍ ກໍ່ຄ່ອຍເປັນກຳລັງໃຈ
ແລະເມື່ອໃຜຄົນໃດຈິດໃຈຮ້ອນຮົນ
ອີກຄົນເປັນເໝືອນລົມ
ຄ່ອຍພັດເອົາຄວາມຮ້ອນໄປ
ແລະກໍ່ເປັນດັ່ງໄຟໜຶ່ງດວງອາທິດໃຫຍ່
ຊ່ອງນຳແສງໄປ ຢູ່ບົນເສັ້ນທາງທີ່ມືດມົນ

ຂໍຂອບໃຈສະຫວັນ ທີ່ສົ່ງມາ
ໃຫ້ໄດ້ພົບນາງຟ້າຂອງຫົວໃຈ
ເພາະຊີວິດວັນນີ້ມັນສົດໃສ
ຊີວິດທີ່ເຫລືອນັ້ນພ້ອມຈະໃຫ້ໄປ
ບໍ່ເຄີຍຫວັ່ນໄຫວເມື່ອເຮົາຄູ່ກັນ