Ngao


Artist: Genii
Song: NgaoKEUN LAE WUN TEE MUN LUANG LEUAY PAI
 PEN WUN KEUN TEE MUN SANG NGAO JAI
KHON KHON NEE TEE YUNG BOR MEE PAI
YUNG TORNG GARN KHON HOU JAI NUN KAO MA

(*) PIENG TAE FAR PEN JAI YARK JA KHOR..
 KHOR KHUAM HEN JAI
HAI KHON TEE YUNG NGAO JAI
DAI MEE KOU JAI GUB KHAO JUK KHON

(**) GOR PHOR WA MUN NGAO.. MUN NGAO HUA JAI
YARK JA KHOR... KHOR PIENG KHON KAO JAI

YARK JA MEE KHON NUN KIENG KANG GAIY
LAE PHOM..PHOM JA DERN JUB MEU PAI DUAY GUN

HARK WA HUK KONG JAO NUN MEE JING
KHOR TAE PIENG KHUAM HUK TEE JING JAI
YARK HAI KHON KHON NUN YOO KANG NAI
 HUA JAI TEE YUNG WANG PAO

Repeat (*) (**)

JA MEE BOR PIENG KHON DIEO
TEE HAO JA DAI PEN KHON TEE TEUK HUK
YARK JA LONG MEE JAO KONG HUA JAI
YARK KHOR PIENG OKKARD
DAI HUK PIENG KUNG DIEO... KUNG DIEO TAO NUN

ຄືນແລະວັນທີ່ມັນລ່ວງເລີຍໄປ  
ເປັນວັນຄືນທີ່ມັນຊ່າງເຫງົາໃຈ
ຄົນໆນີ້ທີ່ຍັງບໍ່ມີໃຜ  
ຍັງຕ້ອງການຄົນຮູ້ໃຈນັ້ນເຂົ້າມາ

(*) ພຽງແຕ່ຟ້າເປັນໃຈ ຢາກຈະຂໍ ຂໍຄວາມເຫັນໃຈ
ໃຫ້ຄົນທີ່ຍັງເຫງົາໃຈ ໄດ້ມີຄູ່ໃຈກັບເຂົາຈັກຄົນ

(**) ກໍ່ເພາະວ່າມັນເຫງົາ ມັນເຫງົາຫົວໃຈ ຢາກຈະຂໍ ຂໍພຽງຄົນເຂົ້າໃຈ
ຢາກຈະມີຄົນນັ້ນຄຽງຂ້າງກາຍ ແລະພ້ອມໆຈະເດີນຈັບມືໄປດ້ວຍກັນ

ຫາກວ່າຮັກຂອງເຈົ້ານັ້ນມີຈິງ 
ຂໍແຕ່ພຽງຄວາມຮັກທີ່ຈິງໃຈ
ຢາກໃຫ້ຄົນໆນັ້ນ ຢູ່ຂ້າງໃນ  ຫົວໃຈ ທີ່ັຍັງວ່າງເປົ່າ

( ຊ້ຳ *,** )

ຈະມີບໍ່ພຽງຄັ້ງດຽວ ທີ່ເຮົາຈະໄດ້ເປັນຄົນທີ່ຖືກຮັກ
ຢາກຈະລອງມີເຈົ້າຂອງຫົວໃຈ  ຢາກຂໍພຽງໂອກາດ 

ໄດ້ຮັກ ພຽງຄັ້ງດຽວ ຄັ້ງດຽວເທົ່ານັ້ນ…
( ຊ້ຳ **,** )

0 comments:

Please keep all comments clean! No swearing is allowed. Keep all comments on topic! Do not put politics into the conversation.

Thank you.